وبلاگ تخصصی بيوشيمي و بیوتکنولوژی دارویی
 
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت( اولین و معتبرتـرین مرجـع صـادر کننـده گـواهی هـاي
رسمی آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 20 لغایت 21 آبان ماه 93 کارگاه دو روزه " بیـان پـروتئین
هاي هتروژن در سیستم هاي یوکاریوتی مخمري" را برگزار نماید.
الف) مقدمه و معرفی کاربردهاي کارگاه:
در سالهاي اخیر، استفاده از سیسـتم هـاي مخمـري جهـت بیـان پـروتئین هـاي هتـروژن اهمیـت زیـادي
پیــدا کــرده اســت. در مقایســه بــا سیســتم هــاي یوکــاریوتی پســتانداران، دســتکاري ژنتیکــی مخمــر هــا
ساده تر است و همچنین در کشت این سـلولها مـی تـوان بـه دانسـیته هـاي بسـیار بـالاي سـلولی دسـت
یافت .از طرفی یوکـاریوت بـودن مخمـر هـا امکـان تولیـد پـروتئین هـاي نوترکیـب بـا تغییـرات پـس از
ترجمــه صــحیح و حلالیــت و ویژگــی هــاي مناســب جهــت فعالیــت پــروتئین تولیــدي را مــی دهــد .
مزیــت دیگــر سیســتم هــاي مخمــري تولیـد ســویه هــاي نوترکیــب پایــدار ، از طریـق پروســه نــوترکیبی
همسان و داخل شدن DNA هتـروژن خطـی شـده در ژنـوم مخمـر مـی باشـد . همجنـین امکـان انتخـاب
ســــــویه هــــــاي بــــــا تعــــــداد کپــــــی بــــــالاتر از ژن مــــــورد نظــــــر وجــــــود دارد .
همچنین حضور پروموتورهـاي القـا شـونده بسـیار قـوي در سیسـ تم هـاي مخمـري امکـان بیـان مقـادیر
بالاي پروتئین نوترکیب را بـا هزینـه بسـیار کمتـر نسـبت بـه سـیتم هـاي یوکـاریوتی پسـتانداران فـراهم
می کند.
خلاصــه اي کــه ارائــه شــد، اهمیــت سیســتم هــاي مخمــري بعنــوان یــک سیســتم بیــانی مناســب جهــت
تولیــد پــروتئین هــاي نوترکیــب بــا مقاصــد مختلــف از جملــه مقاصــد دارویــی و ... را بیــان مــی کنــد.
بــر اســاس ســر فصــل هــاي ارائــه شــده انتظــار مــی رود شــرکت کننــدگان پــس از پایــان دوره، مفــاهیم
اساســی کاربردهــاي قــارچ هــا و مخمرهــا در بیوتکنولــوژي، روش هــاي تولیــد ســویه هــاي ترانســفورم
شــده مخمــري و مراحــل کــار در تولیــد یــک پــروتئین نوترکیــب در سیســتم مخمــري را فــرا گیرنــد.ب) سر فصل هاي کارگاه:
 مروري بر بیوتکنولوژي قارچ ها
 روش هاي ترانسفورماسیون قارچی
 روش هاي ترانسفورماسیون مخمرها
 نحوه جداسازي سویه هاي ترانسفورم شده
 نحوه جداسازي سویه هاي مولتی کپی
 القا بیان سویه هاي ترانسفورم شده
 بررسی تولید پروتئین نوترکیب
ج)گروههاي هدف:
کلیــه دانشــجویان و فــارغ التحصــیلان رشــته هــاي علــوم پایــه، دانشــجویان دکتــراي حرفــه اي و
داروســازي، پزشــکی و علــوم آزمایشــگاهی ، کلیــه دانشــجویان کارشناســان و کارشناســان ارشــد علــوم
پایه زیستی.
زمان:
1393 آبان 21 تا 20
محل کارگاه:
آزمایشگاه بیوتکنولوژي انستیتو پاستور ایران
تلفن تماس:
021_66954324
021_64112449
موفق و پيروز باشيد


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 توسط سعيد ناظري

سرفصل ها:

·       معرفی PCR و انواع آن

·       روش های مختلف PCR

·       آموزش روش های ARMS، Nested PCR و Multiplex PCR

·       حل مشکلات در PCR (Troubleshooting in PCR)

·       روش های مختلف طراحی پرایمر(تئوری و عملی)

·       نحوه اجرای الکتروفورز

18 و 19 آبان ماه 1393 (دو روزه)

با ارائه گواهی معتبر بین المللی

هزینه شرکت در دوره برای هر نفر:

·       دانشجویی و اعضای انجمن های علمی علوم زیستی: 170 هزار تومان

·       آزاد: 200 هزار تومان

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09190307341 و یا 09377418432 و یا آدرس اینترنتیhealthbiotechnology.ir مراجعه فرمائید.

 

 

شماره حساب واریز شهریه: 1609086/25 بانک ملت به نام آقای عادلی

لطفا پس از واریز شهریه کپی فیش واریزی آنرا به همراه ذکر نام و کارگاه مورد نظر به آدرس ایمیلemgenworkshop@hotmail.com ارسال فرمائید.

آدرس: تهران، میدان انقلاب، میدان پاستور، تقاطع خیابان پاستور شرقی و خیابان دوازده فرودین، انستیتو پاستور ایران

 Inline image 1​​


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 توسط سعيد ناظري
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های آموزشی رسمی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 27 لغایت 28 مهرماه 93 کارگاه دو روزه "پیشگویی ساختار سه بعدی پروتئین 3D protein structure prediction"(تئوری – عملی) را با همکاری انجمنهای ژنتیک ایران و بیوتکنولوژی ایران و ایمنی زیستی ایران برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :

تعیین ساختار سه بعدی پروتئین های یکی از مباحث مهم در علوم بیوتکنولوژی می باشد. که برای طراحی پروتئین های درمانی و طراحی ترکیبات مهارکننده مبتنی بر ساختار از اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر سه روش برای تعیین ساختار سه بعدی پروتئین ها وجود دارد که شامل: کریستالوگرافی اشعه ایکس ، Nuclear magnetic resonance (NMR) و Cryo-electron microscopy (cryo-EM) می باشند. تمام این روشها به بیان مقادیر بالای از پروتئین با خلوص بسیار بالا نیاز دارند. بعنوان مثال در روش کریستالوگرافی اشعه ایکس در هر آزمایش به 20 میلی گرم از پروتئین با خلوص بالا (HPLC grade) نیاز می باشد. پس از بدست آوردن مقادیر کافی از پروتئین باید آنرا بصورت کریستال تبدیل کرد تا بتوان با بررسی تفرق اشعه آرایش بندی اتمها را به دست آورد. از معایب دیگر این روش هزینه بالای آن و نیاز به سیستمهای سینکروتون پیشرفته در مراکز انرژی هسته ای می باشد ولی در روش NRM به کریستال کردن پروتئین نیازی نیست و در حالت محلول انجام می شود. بدلیل پر هزینه بودن و سختی روشهای مذکور محققین تمایل زیادی به روشهای بیوانفورماتیکی جهت پیدا کردن ساختارپروتئین ها دارند. در این کارگاه مبنای ساختاری پروتئین آموزش داده می شود و سپس افراد با اصول روش های بیوانفورماتیکی پیشگویی ساختار پروتئین (روش ابتدا به ساکن، همسان سازی و نخ کردن ریسمانی) آشنا می شوند. نهایتا مفاهیم طراحی تطابق توالی – ساختار بحث شد و در بخش عملی هر فرد روشهای مذکور را اجرا خواهد کرد. در نهایت نحوه آنالیز نتایج و بدست آوردن بهترین ساختار ممکن در هر روش بررسی و انجام خواهد شد. این روشها در مهندسی پروتئین و آنتی بادی کاربرد دارد و همچنین نتایج حاصل از این روشها برای بدست آوردن مکانیسم ساختاری مربوط با پاتوژنز بیماریهای ژنتیکی و تاثیر موتاسیون در سرطان های مختلف مفید است. در زمینه علوم میکروبی با استفاده از این روشها رابطه میزبان-پاتوژن را در سطح اتمی بررسی کرد و اختلاف بین گونه ای را مورد مطالعه قرار داد.

سر فصل های کارگاه:
 مبنای ساختاری پروتئین ها
 روشهای تعیین ساختار پروتئین
 مبنای روش همسان سازی
 روشهای ابتدا به ساکن و نخ کردن Ab-initio and threading (عملی)
 تطابق توالی- ساختار (عملی)
 همسان سازی (عملی)
 آنالیز و تفسیر (عملی)

گروه مخاطبین این کارگاه (گروه هدف):

کلیه فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد و کارشناسی رشته های:
علوم پایه، زیست شناسی ، بیوتکنولوژی ، زیست فناوری، بیوتکنولوژی دارویی،
دکتری داروسازی، پزشکان و دکتری حرفه ای، بیولوژی سلولی و مولکولی،
بیوشیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک، علوم آزمایشگاهی ، گیاه شناسی، 
جانور شناسی و مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی)

زمان:
27 الی 28 مهرماه 1393

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران

تلفن ثبت نام:
66954324ـ021


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هشتم مهر 1393 توسط سعيد ناظري
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی هاي رسمی آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 3 لغایت 4 آبان ماه 93 کارگاه دو روزه" معرفی و آموزش نرم افزار پروژنی" (تئوري – عملی) را با همکاري پژوهشکده علوم غدد رون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار نماید. مقدمه و معرفی کاربردهاي کارگاه: بر اساس چشم انداز سند نقشه جامع علمی کشور تا سال 1404 تعداد مراکز دانشگاهی و در کنار آن پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی رو به افزایش می باشد. با افزایش این مراکز و همچنین با حضور نیرو هاي متخصص در زمینه هاي مرتبط میزان داده ها نیز افزایش می یابد. در زمینه تحقیقات پزشکی، اطلاعات مربوط به بیماران نیز رو به افزایش می باشد و جهت مدیریت این داده ها نیاز به یک نرم افزار جامع می باشد . ارتباط تنگاتنگ بالین و آزمایشگاه از ضروریات عرصه ژنتیک پزشکی است. همان گونه که در بسیاري از بیماري ها تشخیص قطعی، پیش بینی پروگنوز بیماري و یا انتخاب شیوه درمانی وابسته به بررسی هاي ژنتیکی می باشند، نتایج حاصل از آزمایش هاي ژنتیکی نیز بدون در اختیار داشتن اطلاعات شجره نامه و یافته هاي بالینی قابل تفسیر نمی باشند. یکی از مهمترین روش هاي حفظ این ارتباط، ثبت اطلاعات مربوط در یک بانک اطلاعاتی واحد می باشد. نرم integrated به یافته هاي بالینی و آزمایشگاهی به صورت افزار پروژنی به دلیل توانایی هاي خاصی که در زمینه رسم شجره نامه و ورود اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی به صورت دلخواه در اختیار کاربر قرار می دهد، ابزاري بسیار قدرتمند در راستاي ثبت اطلاعات بیماران و نتایج آزمایش هاي بالینی و آزمایشگاهی می باشد . به طور کلی کاربري هاي این کارگاه در سه گروه زیر طبقه بندي می شوند: کاربري اصلی این قسمت رسم شجره نامه و ثبت اطلاعات بالینی، سوابق بیماري، نتایج :-Clinical- 1 یافته هاي کلینیکی و پاراکلینیکی و دیگر داده هاي مربوط به بیمار می باشد. این بخش از نرم افزار جهت ثبت اطلاعات مربوط به نمونه هاي آزمایشگاهی بیماران، مراحل :Lims- 2 مختلف تست هاي ژنتیکی انجام شده و نتایج آنان و دیگر اطلاعات مربوط به نگهداري نمونه در آزمایشگاه طراحی شده است. (SNP در این بخش از نرم افزار می توان نتایج حاصل از بررسی مارکر هاي ژنتیکی بیماران :Lab- 3 را در بانک اطلاعاتی مربوطه وارد نمود. genotyping) با توجه به اینکه همه داده هاي مربوط به هر سه بخش فوق در یک بانک اطلاعاتی واحد ثبت می شوند، قابل دسترسی خواهند بود. integrated جنبه هاي مختلف بالینی و آزمایشگاهی یک نمونه به صورت سر فصل هاي کارگاه: در این کارگاه قابلیت هاي مختلف نرم افزار به شرح زیر آموزش داده خواهند شد: 1 - رسم شجره نامه 2 - مشخص کردن بیماران با آیکون هاي تعریف شده در شجره نامه هاي مورد نیاز field -3 تعریف 4 -طراحی فرم هاي مخصوص ثبت اطلاعات کلی شجره نامه 5 -طراحی فرم هاي مخصوص ثبت اطلاعات افراد به شکل مورد نیاز smart lists 6 -طراحی (Access, Excel, ... ) -7 ورود داده هاي ثبت شده در نرم افزار به دیگر نرم افزارهاي مورد استفاده گروه مخاطبین (گروه هدف): این کارگاه براي کلیه مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، بیمارستان ها و پزشکان و متخصصین ژنتیکی که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماري هاي ژنتیکی فعالیت می کنند و همچنین براي کلیه رشته هاي علوم پایه و پزشکان عمومی و دکتراي حرفه اي و دکتراي علوم آزمایشگاهی و نیز کارشناسان علوم آزمایشگاهی کاربرد دارد. زمان: 4-3 آبان 1393 محل اجرا: انستیتو پاستور ایران تلفن ثبت نام: 66954324 موفق و پیروز باشید
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ششم مهر 1393 توسط سعيد ناظري

بسمه تعالي

اطلاعیه شماره 8

آن دسته از داوطلبان شرکت در آزمون Ph.D سال تحصیلی 94-93 که:

1. تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند

2. می خواهند اطلاعات فرم ثبت نام خود را ویرایش نمایند

3. می خواهند مدارک ارسالی خود را تکمیل و یا ویرایش نمایند.

می توانند از ساعت 9 روز 93/07/05 تا ساعت 23 روز 93/07/09 به منظور ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند.

این فرصت به هیج وجه قابل تمدید نیست.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 توسط سعيد ناظري
1. آزمون Ph.D رشته هاي تخصصی داروسازي سال تحصیلی 94-93 دراي نمرهي منفی نیست.

2. براي قبولی در مرحله ي اول (کتبی) آزمون Ph.D رشته هاي تخصصی داروسازي، داوطلبان باید 70% نمره ي قابل کسب(140 از 20) را احراز نمایند.
3. نمره ي آزمون کتبی 80% و نمره ي مصاحبه 20% نمره ي کل آزمون را تشکیل می دهند.
4. ظرفیتهاي پذیرش دانشگاهها در سال تحصیلی 94-93 برای رشته بیوتکنولوژی دارویی به شرح جدول زیر است:

شهید بهشتی(2), تبریز(1+1), اصفهان(2), شیراز(1+3), انیستیتو پاستور(4), مشهد(1+4)

موفق و پیروز باشید


نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم شهریور 1393 توسط سعيد ناظري

بسمه تعالی

 شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های آموزشی رسمی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 29 لغایت 30 شهریورماه 93 کارگاه دو روزه آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک و کلونینگ (تئوری عملی) را با همکاری انجمنهای ژنتیک ایران و بیوتکنولوژی ایران و ایمنی زیستی ایران برگزار نماید.

الف)مراحل مهندسی ژنتیک:
1) انتخاب ژن مورد نظر
2 ) جداسازی ژن مورد نظر
3 ) وارد کردن ژن مورد نظر درپلاسمید
4 ) تکثیر ژن در میزبان مناسب
5 ) انتقال حامل ژن به سلول هدف
6 )تکثیر سلول هدف
7 )تولید انبوه محصول یا ایجاد صفت مورد نظر
ب)کاربردهای مهندسی ژنتیک:
دانش و فن مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی در عرصه‌های بسیار متنوع مانند کشاورزی، تغذیه و مواد غذایی، دامپروری، شاخه‌های مختلف علوم پزشکی ، صنایع دارویی، صنایع تخمیری، صنایع نظامی، انرژی، محیط‌زیست و بهداشت ، استفاده‌های بسیار ارزشمندی پیدا کرده‌است و اختصاراً عبارتند از:
- تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زایی یا پزشکی مولکولی
- امکان تشخیص پیش از تولد بیماری‌ها و پس از آن
- تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب و جدید
- ساخت کیت‌های تشخیصی
- ایجاد میکروارگانیسم‌های دست‌کاری شده برای کاربردهای خاص.
ج) ژن درمانی (Gene Therapy) :
ژن‌درمانی، در واقع انتقال مواد ژنتیکی به درون سلول‌های یک موجود برای مقاصد درمانی می‌باشد که به روش‌های متفاوت و متنوع (فیزیکی، شیمیایی و زیستی) صورت می‌گیرد.
شناسایی مکانیسم‌های مولکولی پیدایش سرطان
- شبیه‌سازی (Cloning)
سرفصلهای کارگاه:
1 )مقدمه ای بر بیوانفورماتیک و طراحی پرایمر
2 )آشنائی با وکتور های مورد استفاده در پروژه های مولکولی
3 )واکنش اتصال (ligation)
4 )ترانسفورماسیون باکتریائی ( روش کلرید کلسیم و شوک حرارتی)
 5 )غربالگری سلولهای ترانسفورم شده
6 )آنالیز و تایید کلونهای مثبت (digestion)
زمان: 30 و 29 شهریور 1393
محل اجرا : بخش پایلوت انستیتو پاستور ایران
تلفن ثبت نام:
66954324ـ021
توجه:
این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی و همچنین گواهی معتبر شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت بوده که شامل 25 درصد تخفیف برای دانشجویان و اعضای انجمنهای علمی کشور می باشد.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم شهریور 1393 توسط سعيد ناظري

نام و نام خانوادگی: سمیه صادقی

کارشناسی ارشد ورودی 90 در رشته بیوتکنولوژی میکروبی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری ورودی 92 در رشته بیوتکنولوژی پزشکی انستیتوپاستور ایران

آدرس الکترونیکی:

S1110_sadeghi@yahoo.coms1110_sadeghi@pasteur.ac.ir

 سوابق تحصیلی:

کارشناسی:بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه شاهد(1385-1389). معدل:84/16

کارشناسی ارشد:بیوتکنولوژی میکروبی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران(ورودی 90). استاد راهنما: دکتر حسن جلیلی. معدل: 33/18

دکتری: بیوتکنولوژی پزشکی انستیتوپاستورایران

حاصل تحقيقات اينجانب تاکنون:

1)ارسال مقاله با عنوان " منابع، روش­های تولید، خواص و کاربرد پپتیدهای زیست­فعال" به "مجله علمی- پژوهشی دانش میکروب شناسی " دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2) ارسال مقاله با عنوان" موانع و مشکلات استفاده از پروبیوتیک"به "مجله علمی- پژوهشی علوم و صنایع غذایی"دانشگاه تربیت مدرس

3)مقاله ISI: ارسال مقاله"nitrogen turn over of legume seed meals as affected by seed meal quality and stage of decomposition at low tempretures" به مجله communication in soil science and plant analysis"

ترجمه وتالیف کتاب:

1)    ترجمه کتاب با عنوان" biosurfectant from gene to application2011  ”

     Edited by  Alexander Steinbuchel&Gloria Sobero´n-Cha´vez

تحت نظارت دکتر فاطمه یزدیان(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)                                         

2)    ترجمه کتاب با عنوان"protein engineering "2012

  Edited by Pravin Kaumaya

تحت نظارت دکتر فاطمه یزدیان(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

3)    ترجمه کتاب سینتیک آنزیمی (انتشارات وایلی)- تحت نظارت دکتر حسن جلیلی (عضوهیات علمی دانشگاه تهران)- 2003

4)    تالیف کتاب با عنوان" بیولوژی سلولی و مولکولی"تحت نظارت دکتر جواد محمد نژاد( عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

5)    خلاصه کتاب سلولی مولکولی لودیش- انتشارات اطمینان

ارسال مقاله به کنفرانس های داخلی:

1)    ارایه پوستر با عنوان: "تولید و کاربرد اپتامرها در فرایندهای زیستی" در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

2)    ارایه پوستر با عنوان:" پپتیدهای زیست فعال به عنوان غذاهای فراسودمند" در دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

3)    ارایه سخنرانی با عنوان:"محدودیت های استفاده از پروبیوتیک و راهکارهای مبارزه به آن" در دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

4)    ارائه پوستر با عنوان" بیوتکنولوژی ریزسازواره ها و تکنولوژی انتخاب" به هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی

5)    ارائه سخنرانی با عنوان"روش های تولید و کاربرد آنتی­بادی­های مونوکلونال" به هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی

شرکت در کارگاههای آموزشی:

شرکت در کارگاه آموزش کاربرد نانو بیو تکنولوژی در زمینه دارورسانی


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم شهریور 1393 توسط سعيد ناظري

بيوشيمی

مروری بر بیوشیمی بالینی تالیف سعید ناظری

بيوشيمی تاليف دکتر رضا محمدی (هورمون + آنزيم)

ايمنی شناسی

ايمنیشناسی- چهاراستاد

ايمنیشناسی- دکتروجگانی

ايمنیشناسی-ابوالعباس

درسنامه : کتابهایبرایکنکور - دکتربهادریوآرزومنفردی

جزوه دکتر یوسفی

زيست شناسیسلولی:

زيست شناسی سلولی و مولکولی- لوديش

بيولوژی  سلولی و مولکولی - دکتر محمد نژاد

زيست شناسی سلولی و مولکولی- E2 (خلاصه لوديش )

جزوه دکتر عبادی

ژنتیک مولکولی واتسون

فصول مولکولی(همانندسازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن) کتاب لنینجر

کتاب سلولی مولکولی مجید مهدوی

مباحث مهندسی ژنتیک: کتاب T.A. برون

ژنتیک:

چکيده ژنتيک دکتر معدنچی

ژنتيک پزشکی-امری

ژنتيک - دکتر نجات مهديه

ژنوم 3

میکروبیولوژی:

ميکروبيولوژی - دکتر عباس بهادر

میکروبیولوژی جاوتز

بيوانفورماتيک

بيوانفورماتيک به زبان ساده

اجماع نظر بیشتری روی این منابع وجود دارد.

جهت تست زدن، کتابهای IQB  برای کلیه درس ها توصیه میشود.

قسمت هایی که سبز شده است، منابع خوانده شده توسط رتبه 2 بیوتکنولوژی پزشکی ورودی 92 است.

نویسنده خانم صادقی دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی پزشکی


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم شهریور 1393 توسط سعيد ناظري
الف) بیوشیمی:

مروری بر بیوشیمی بالینی تالیف سعید ناظری
1- کلیه فصول بیوشیمی هارپر چاپ بیستو هشتم ( تعداد سؤال:20)
th Harper's Ilustrated Biochemistry, 28
2- شیمی آلی (تعداد سؤال:10)
Editon ,Chapters: 4,6,7,19,2,23,36 Organic Chemistry, Morison & Boyd, 6th
3- نگرشی بر طیف سنجی (تعداد سؤال:10)
Editon nd Introduction to Spectroscopy, D. L .Pavia, G.M. Lampman, G. S, Kriz, J. A. Vyvgan, 2
, Chapters: 2,6,7
ب) بیوتکنلوژي:
1- کتاب بیوتکنلوژي مولکولی گلیکو پاسترناك (Glick & Pasternak) ترجمه دکتر بهروانو همکاران در دو جلد
(تعداد سؤال:50)
2- کتاب ژنوم 3 (تالیف T.A. Brown) ترجمه دکتر سپهري وهمکاران (تعدادسؤال:15)
3- فارماکلوژي کاتزونگ چاپ یازدهم (بخش یک، اصول پایه، فصول 1 تا 54،39،34 ، 5 )
(تعداد سؤال:15)
ج) میکروبیلوژي:
Editon th Katzung Basic and Clinical Pharmacology, 1
1- رفرانس کتاب جاوتز- 2010 (چاپ انگلیسی) فصول: (تعداد سؤال:30)
- کلیات( از فصل اول تا آخر فصل 10) 4
- فصول 1 تا آخر 16 ( باسیلوس هاي گرم مثبت اسپوردار، گرم مثبت بدون اسپور، استافیلوکوکوك، استرپتوکوك،
انتروباکتریاسه، سودوموناس،و باکتري هاي گرم منفی غیر شایع)
- فصل 28 – کموتراپی توسط آنتی بیوتیک ها
- فصل 30- پاتوژنز وکنترل بیماري هاي ویروس - فصل 29- کلیات ویروس شناسی
- فصل 32- آدنویروس ها
- فصل 3- هرپس ویروس
- فصل 43- ویروس هاي سرطان زا
- فصل 4- ایدز
2- کتاب تضمین کیفیت در برابر میکروب ها: در فرآورده هاي آرایشی، بهداشتیو داروهاي غیر استریل ترجمه دکتر
فضلی بزاز سال 1378 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
(تعداد سؤال:10)
بخش اول- فصل 1 و 2
بخش دوم- فصل 3 و 4
15،14،13،12 فصل -چهارم بخش
د) ایمنلوژي: (تعداد سؤال:40)
کتاب ایمنلوژي رویتز چاپ ششم (Roit's Immunology)


نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم شهریور 1393 توسط سعيد ناظري
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ