وبلاگ تخصصی بيوشيمي و بیوتکنولوژی دارویی
 
با سلام

دانشجویانی که برای شرکت در کنکور دکتری یا کارشناسی ارشد درخواست مشاوره یا راهنمایی دارند به ایمیلی که در صفحه اصلی وبلاگ درج شده پیام دهند یا در صورت پیام گذاشتن در خود وبلاگ آدرس ایمیل خود را نیز اعلام کنید

موفق و پیروز باشید


نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ توسط سعيد ناظري

با خوبی ها و بدی ها ، هرآنچه که بود ، برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد

برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد ، سالی دیگر گذشت

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد

سال نو مبارک


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري

در خصوص اصلاح دروس امتحانی، ضرايب و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي سال تحصيلي 1931

 

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و ضمن آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد سربلندي براي داوطلبان عزيز، اصالح دروس امتحانی، ضرايب و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي سال تحصيلي 4951-59 به شرح زیر اعالم میگردد.

روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sanjeshp.ir/arshad/94/Et05_931125.pdf

 

مرکز سنجش آموزش پزشکی


نوشته شده در تاريخ شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
با سلام 

در خصوص سوالاتی که راجع به کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی دارید روی لینک زیر کلیک نمایید 

ادامه مطلب 

موفق و پیروز باشید.


نوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
راهنماي منابع آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي 95-94

براي كسب اطلاعات به لينك زير مراجعه نمائيد

http://sanjeshp.ir/arshad/94/Et02_94.pdf

موفق و پيروز باشيد


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد سربلندي براي
داوطلبان عزيز، به اطالع ميرساند زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشتههاي گروه پزشكي سال 94
وزارت بهداشت )سال تحصيلي 94-95(، از تاريخ 39/11/1 لغايت 39/11/11 ميباشد و دفترچه
راهنمای ثبت نام قبل از شروع ثبت نام از تاریخ 39/11/21 از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش
پزشکی قابل دسترسی میباشد. لذا داوطلبان ضمن مراجعه به سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي به
آدرس: http://sanjeshp.ir ميتوانند نسبت به دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام، انجام ثبت نام و ارسال
مدارك خود اقدام نمايند. خواهشمند است پيش از شروع ثبت نام موارد زير مورد توجه قرار گرفته و مدارك
مورد نياز از هم اكنون آماده گردد.
1-باتوجه به اینکه در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 تغييرات عمدهای به نفع داوطلبان ایجاد شده است لذا
ً تأکيد میگردد داوطلبان قبل از هرگونه تصميم مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام را
گيری و یا ثبت نام، دقيقا
مطالعه نمایند تا با آگاهی کامل نسبت به انتخاب رشته امتحانی خود اقدام نمایند.
2-در اين آزمون برخالف سالهای گذشته این موقعيت ایجاد شده است که باتوجه به مدرک کارشناسی )و
یا باالتر( داوطلب میتواند در دو رشته امتحانی از دو گروه مجزا برای كليه دانشگاههاي پذيرنده آن دو رشته
شرکت نماید. گروههای امتحانی در جدول مندرج در انتهای همين اطالعيه مشخص شدهاست.
اطالعات تکميلی در دفترچه راهنمای ثبت نام اعالم میگردد.
3- در آزمون كارشناسي ارشد سال 94 مدارک مورد نياز برای ثبت نام عبارتند از :
1-3- اسكن يك قطعه عكس 3*4 مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر ، در ابعاد
344*444 پيكسل با فرمت jpg و حداكثر حجم 24-144 kb
2-3- اسكن اصل شناسنامه )صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر(
3-3- اسكن اصل كارت ملي)هر دو سمت آن(
حجم هر يك از مدارك ميبايست 111-911 kb باشد.
4- کسانی که در آزمون سال 39 وزارت بهداشت شرکت نموده و در یکی از دانشگاههای علوم
پزشکی بصورت تحصيل رایگان پذیرفته شدهاند ولی پس از پذیرفته شدن ثبت نام ننموده و یا انصراف
دادهاند، به دليل محروميت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند. اما پذیرفتهشدگان مراکزی که
تحصيل آنان بصورت پرداخت با شهریه بوده درصورت عدم ثبت نام یا انصراف، مشمول محروميت یکساله
نمیباشند و مجاز به شرکت در این آزمون هستند.
5-داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي، درحال حاضر میبایست مراحل ثبت نام را 

بصورت کامل انجام دهند.
این داوطلبان متعاقبا ميبايست پس از مطالعه آيين نامه مربوطه و همچنين
اطالعيه هاي بعدي اين مركز، درصورت احراز شرايط الزم ، براساس دستورالعمل هاي بعدي اقدام نمايند.
6- براساس اعالم اداره منابع انسانی و پشتيبانی، داوطلبان رشتههاي پيراپزشككي مشكمول طكر نيكروي
ً انساني می یک
توانند صرفا بار )یا در دوران دانشكجوئی و یكا اولكين آزمكون بعكد از فرادكت بعكد از تحصكيل( در
ً آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و دير مرتبط شركت نمايند. اینکه در صورت پذیرفته شدن در آزمكون
مضافا
مذکور، تعهدات مربوط به طر نيروی انسانی مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره 1: افرادي كه به هنگام ثبت نام در آزمون سال 93، ترم آخر دانشجويي بوده و پس از برگزاری آزمكون
مذکور فارغ التحصيل شدهاند ، چنانچه در آزمون سكال 93 شكرکت کكرده و پذیرفتكه نشكده باشكند در آزمكون
سال 94 درصورتی که بهنگام ثبت نام در آزمون سال94، حداكثر بيش از يك سال از زمان فارغالتحصيلي آنها
ً
سپری نشده باشد، استثنا ميتوانند يكبار ديگر در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و ديكر مكرتبط شكركت
ً نمايند. الزم به ذکر است این تبصره برای آزمو
صرفا ن سال 94 قابل اجرا بوده و در آزمكون سكال 95 و بعكد از
آن
ً
صرفا بند 1 قابل اجرا میباشد.
اینکه
ً
مضافا اگر این افراد خدمات قانوني طكر نيكروي انسكاني را شكروع ككرده باشكند، در صكورت قبكولي در
آزمون، با دانشگاه محل انجام خدمت تسويه حساب نموده و ادامه طر موكول به بعد از اتمام تحصيل مي-
شود.
تبصره 2: افرادي كه مشمول طر نيروي انساني بوده و يك بار در آزمون بعكد از فرادكت از تحصكيل شكركت
كرده ولي پذيرفته نشدهاند مكلف به انجام خدمات قانوني بوده و درصورتی مجاز بكه شكركت مجكدد در ایكن
آزمون ميباشند كه پس از شروع طر تا تاريخ 94/6/31 خدمات مربوطه را به اتمام برسانند. بديهي اسكت
اين افراد در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ميبايست گواهي پايان طر را بكه عنكوان
يكي از مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند.
7-براساس اعالم اداره منابع انسانی و پشتيبانی، اتباع خكارجی درصكورتی کكه در زمكان فرادكت از تحصكيل
دارای شناسنامه ایرانی باشند مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان میباشند.
8- براساس تصميمات متخذه که مبنی بر تصحيح روشها و بهبود آزمونها است، برخی از رشتهها که دارای
آزمونهای یکسانی میباشند، در آزمون سال 94 تجميع و به صورت یک مجموعه امتحانی درآمدهاند که
فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر خواهد شد. که 6 مجموعه در حال حاضر مشخص شده-
است. داوطلب با ثبت نام در یک مجموعه میتواند تمامی رشتههای مذکور را انتخاب و با سایر داوطلبان
متقاضی رشتههای مشخص شده در این مجموعه به رقابت بپردازد و در اولين انتخاب رشته محلی که حائز
نمره قبولی شده، پذیرفته شود.
این مجموعههای امتحانی در جدول مندرج در همين اطالعيه مشخص شدهاست . بعنوان مثال: عبارتند از :
مجموعه پرستاری شامل رشتههای : روان پرستاري، پرستاري داخلي – جراحي، پرستاري سالمت جامعه،
پرستاري كودكان، پرستاري نظامي، پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان، پرستاري توانبخشي، پرستاري
اورژانس، پرستاري مراقبت هاي ويژه، پرستاري سالمندي.
بصورت کامل
ً
اطالعات کامل در این رابطه و نحوه انتخاب رشته متعاقبا تر در دفترچه راهنما ارائه خواهد شد .
9- داوطلبان رشتههای الف-پرستاري مراقبتهاي ويژه، ب-پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، ج- پرستاری
اورژانس د-تكنولوژي گردش خون دقت نمایند براساس مصوبات موجود ارائه 2سال سابقه کار بالينی با مدرک
کارشناسی تا تاریخ 34/6/91 الزامی میباشد.
14- منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 94 از طریق 

سامانه اینترنتی مرکزسنجش آموزش پزشکی به
آدرس : http://sanjeshp.ir قابل دسترسی میباشد.

11-تنها مرجع اعالم هرگونه اطالعات و تغيير، سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ميباشد. 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های رسمی آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 20 لغایت21 آذر ماه 93 کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کاربرد Real Time PCR در مطالعات اپی ژنتیک " را برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای این کارگاه :
اپی ژنتیک در حقیقت مطالعه تغییرات ارثی قابل برگشت بر روی فعالیت ژنهاست،این تغییر روی توالی DNA تاثیر نمی گذارد. مهمترین مزیت اپی ژنتیک قابلیت تطابق موجود با محیط می باشد. از مثالهای بارز آن می توان دو قلوهای همسان را نام برد که در دو محیط جدا رشد کرده و دارای تفاوتهایی هستند. تغییرات اپی ژنتیک در یوکاریوت ها شامل متیلاسیون، استیلاسیون، یوبی کوئیتینه شدن می باشدکه متیلاسیون را می توان به عنوان مهمترین قسمت بحث در اپی ژنتیک معرفی کرد که خود شامل دو نوع DNA متیلاسیون و هیستون مدیفیکیشن می باشد. متیلاسیون روی بیان ژنها از جمله بیان mRNA ،اثر گذاشته و بازتابهای مختلفی را در بدن موجودات ایجاد می کند.
در این کارگاه موضوعاتی همچون:
الف) اصول اپی ژنتیک
ب) اصول Real time PCR
ج) انواع روش‌ها بررسی متیلاسیون 
د) هضم آنزیمی
به کارآموزان آموزش نظری و عملی داده می شود. سپس بررسی داده های به دست آمده از واکنش Real Time PCR مورد ارزیابی قرار می گیرد .

سر فصل های این کارگاه:
1 ) آشنایی با اصول اولیه Real time PCR
 (2 اپی ژنتیک و روش های ارزیابی متیلاسیون
3 ) اصول طراحی پرایمر در متیلاسیون
4 ) ارزیابی متیلاسیون با روشهای هضم آنزیمی و بی سولفیت وHRM
5) اجری روش هضم آنزیمی
6) اجرای روش Real time PCR
7 ) ارزیابی نمونه های هضم شده به روشReal time PCR
گروه مخاطبین (گروه هدف):
این کارگاه برای کلیه مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، بیمارستان ها و پزشکان و متخصصین ژنتیکی که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماری های ژنتیکی فعالیت می کنند و همچنین برای کلیه رشته های علوم پایه ، علوم زیستی ، پزشکان و دکترای حرفه ای و دکترای علوم آزمایشگاهی و همچنین کارشناسان علوم آزمایشگاهی کاربرد دارد.
زمان:
20-21 آذر 1393
محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران _ آزمایشگاه پزشکی مولکولی 
تلفن ثبت نام:
66954324_021

توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت و گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکول

ی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

                                                                                   

لينك خبر:

http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=155

 

                                                                                 دبيرخانه شبكه پزشكي مولكولي ايران

                                                                                        معاونت تحقيقات و فناوري

                                                                              وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


نوشته شده در تاريخ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
(كارگاه دو روزه تئوری و عملی آموزش (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 
زمان: 15 و 16 آذرماه 1393
شهریه دانشجویی: 180.000 تومان و شهریه آزاد: 220.000 تومان
 
با ارائه گواهی معتبر بین المللی
 
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09190307341 و یا 09377418432 و یا آدرس اینترنتی healthbiotechnology.ir مراجعه فرمائید.
شماره حساب واریز شهریه: 1609086/25 بانک ملت به نام آقای عادلی
لطفا پس از واریز شهریه کپی فیش واریزی آنرا به همراه ذکر نام و شماره تلفن خود و نام کارگاه مورد نظر به آدرس ایمیل emgenworkshop@hotmail.com ارسال فرمائید.
موفق و پيروز باشيد
 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
نجمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (از ژن تا پروتئین)
پنجمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان "از ژن تا پروتئین" 9 تا 12 آذر 1393 در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می شود.
در این دوره کوتاه مدت آموزشی که برای دانشجویان علاقمند به انجام پروژه های ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی برنامه ریزی شده است، تکنیک های معمول آزمایشگاهی مانند PCR ، استخراج DNA ، هضم آنزیمی، انتقال ژن، کشت باکتری، بیان و استخراج پروتئین، الکتروفورز ژل آگارز و SDS-PAGE و ... به صورت عملی و نظری آموزش داده می شود و در انتهای دوره آموزشی، به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند، گواهینامه معتبر پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به زبان انگلیسی اعطا می شود.
این دوره مناسب دانشجویانی است که می خواهند پایان نامه خود را به تازگی شروع کنند و آشنایی چندانی با تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ندارند.

برنامه کارگاه
9 آذر: آموزش PCR 
- اصول کار در آزمایشگاه مولکولی
 آشنایی با اصول PCR ، واکنش و برنامه PCR
 انجام  PCR
 انواع مختلف و کاربردهای PCR
 مبانی الکتروفورز و جداسازی قطعات DNA
 مشاهده محصولات PCR بر روی ژل آگاروز و آنالیز نتایج

10 و 11 آذر: مهندسی ژنتیک، کلونینگ DNA 
 اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل یک پروژه کلونینگ  DNA
 کاربردهای مهندسی ژنتیک
 آنزیم‌های برشی و هضم آنزیمی
 - واکنش الحاق (Ligation ) و کلونینگ DNA هدف 
 انتقال DNA نوترکیب به باکتری پذیرنده E. Coli 
 روش‌های مختلف آنالیز مولکولی صحت کلونینگ 
 تایید کلونینگ با تکنیک Colony PCR
 الکتروفورز و مشاهده نتایج بررسی کلونی‌های نوترکیب
 استخراج DNA با استفاده از کیت
 
12 آذر: بیان و استخراج پروتئین
- اصول نظری کار با پروتئین
- استخراج پروتئین
SDS-PAGE

* برنامه کارگاه ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
Topics:
Atomic Adsorption Spectroscopy, Ultra Violet (UV) Spectroscopy, Infrared (IR) Spectroscopy, Potentiometric Titration, Karl Fisher Titration, HPLC, NMR.

زمان: 1 و 2 آذرماه 1393
شهریه دانشجویی: 160.000 تومان و شهریه آزاد: 200.000 تومان

کارگاه دو روزه تئوری و عملی آموزش HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا)
زمان: 15 و 16 آذرماه 1393
شهریه دانشجویی: 180.000 تومان و شهریه آزاد: 220.000 تومان

با ارائه گواهی معتبر بین المللی

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09190307341 و یا 09377418432 و یا آدرس اینترنتی healthbiotechnology.ir مراجعهفرمائید.

شماره حساب واریز شهریه: 1609086/25 بانک ملت به نام آقای عادلی

لطفا پس از واریز شهریه کپی فیش واریزی آنرا به همراه ذکر نام و شماره تلفن خود و نام کارگاه مورد نظر به آدرس ایمیلemgenworkshop@hotmail.com ارسال فرمائید.


آدرس: تهران، میدان انقلاب، میدان پاستور، تقاطع خیابان پاستور شرقی و خیابان دوازده فرودین، انستیتو پاستور ایران

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳ توسط سعيد ناظري
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ